Privacyverklaring

PRIVACY-DOCUMENT mei 2018; Dit document betreft het omgaan met uw privacy.
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten die KOMPAS COACH praktijk voor kinderen en jongeren verricht ten behoeve van het verwerken van persoonsgegevens. 

Bedrijfsgegevens:   
KOMPAS COACH 
Hoge Rijndijk 9A
3449 HB Woerden
Telefoon: 31 6 37332242
E-mail: pascale@kompas-coach.nl

KOMPAS COACH kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van KEMPIE en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan KOMPAS COACH verstrekt. KOMPAS COACH kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactformulier op website:            
• voor- en achternaam ouders;
• NAW - gegevens;
• geslacht;
• telefoonnummer;
• e-mail adres.

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar:
• Naam kind/ouders, adres en woonplaats;
• Geboortedatum kind;
• Datum van de behandeling;
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld;
• De kosten van het consult.
 
KOMPAS COACH verwerkt de volgende bijzonderheden/of gevoelige persoonsgegevens:
• Gezondheid.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via pascale@kompas-coach.nl, dan verwijder ik deze informatie.
 
KOMPAS COACH verwerkt persoonsgegevens:
• Om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e- mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent;
• Om u schriftelijk (per e-mail of per post) de factuur toe te kunnen sturen met betrekking tot verleende diensten die binnen het kader van de met u gesloten behandelovereenkomst zijn afgesproken;
• Voor het uitvoeren van een met u gesloten behandelovereenkomst;
• Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten;
• U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
• Voor het verbeteren van mijn dienstverlening;
• KOMPAS COACH analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
• KOMPAS COACH volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee ik mijn producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
• KOMPAS COACH verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut van uw kind, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw en de privacy van uw kind waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met de persoonlijke en medische gegevens;
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
• Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn. Hiervan wordt u voorafgaande aan de waarneming op de hoogte gesteld;
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale intervisie en supervisie;
• Een paar gegevens uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, verzekeraar en verzekeringnummer) worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen;
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

KOMPAS COACH neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KOMPAS COACH) tussen zit.
KOMPAS COACH gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. KOMPAS COACH gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en heb ik u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: 
Cookie: Google Analytics. Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.
Roundcube - Outlook: email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en emailadressen zijn opgeslagen in outlook of in het clientendossier. 
Roundcube - Outlook: email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen deelnemers aan trainingen/workshops. Docenten/professionals ontvangen middels dit syteem e- mails en emailadressen zijn opgeslagen in Outlook.

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KOMPAS COACH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pascale@kompas-coach.nl.

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van u identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, in ieder geval, binnen vier weken, op uw verzoek.

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of u wenst meer informatie over de beveiliging van door KOMPAS COACH verzamelde persoonsgegevens, neem dan meteen contact op met KOMPAS COACH, bereikbaar op bovenstaande contactgegevens. KOMPAS COACH zet zich namelijk volledig in voor een zo goed mogelijke dienstverlening en bescherming van uw persoonsgegevens. Desondanks kan het voorkomen dat u het oneens bent met de manier van werken of handelwijze van KOMPAS COACH m.b.t. de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het beste kunt u dat dan meteen met KOMPAS COACH bespreken. Komt u er samen met KOMPAS COACH niet uit of heeft u een zodanige klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens, dat u deze niet met KOMPAS COACH kunt of wilt bespreken, dan hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt uw klacht melden of hen een tip geven via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Uw klacht/tip kan een reden zijn om een onderzoek te starten en met uw klacht/tip kun u ook bijdragen aan de bescherming van de persoonsgegeven van alle Nederlanders.